Home>기업>연혁

 
 
 

 

- 2019년 01월 : 미 국립보건원(NIH)산하 미 국립 알레르기 및 전염질환연구원(NIAID)

                     개발지원 대상기업 선정

- 2019년 02월 : EU GMP 승인 획득

- 2019년 04월 : Korea Health Supplements Awards “록피드 면역” 대상 수상

                     (식품의약품안전처, 농림축산식품부 후원)

                     임상2상 항암화학방사선요법 유발 구강점막염(CRIOM) stage 1완료

- 2019년 05월 : 급성방사선증후군(ARS) 치료를 위한 EC-18의 임상 2상 상응  

                     시험계획에 대한 미국 FDA 승인